abouticpladda - ICPLADDA

18404 จำนวนผู้เข้าชม

ประวัติของบริษัท ไอ ซี พี ลัดดา

เป็นบริษัท ชั้นนำในด้านธุรกิจเคมีเกษตร ดำเนินธุรกิจนาน 50 ปี ดำเนินการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสารเคมีป้องกันศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี และฮอร์โมนสำหรับพืช ฯลฯ ทางบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเนื่องเสมอมาในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณท์ และใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้ว่าเราได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จาก BVQI ภายใต้สถาบันรับรองคุณภาพ UKAS ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรอง GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์ของบริษัท ไอ ซี พี ลัดดา
1.ต้องการเป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยทางด้านเคมีเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
2.ต้องการเป็นทางเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่จริงใจและเชื่อถือได้สำหรับลูกค้า
3.ต้องการเป็นบริษัทที่พัฒนาก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
 
 
คุณค่าที่ “ไอ ซี พี ลัดดา” ยึดถือ
เรายึดถือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร เราถือว่าบุคลากรที่มีความรู้และมีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนสินทรัพย์ให้กับ “ลัดดา”
 
 
นโยบายคุณภาพ ISO

   ผู้บริหารของบริษัท ไอ ซี พี ลัดดา ได้กำหนด “นโยบายคุณภาพ” เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจและความมัั่นใจให้แก่ลูกค้า นโยบายคุณภาพฉบับนี้จะถูกประกาศให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ เข้าใจ และปฎิบัติตาม ดังนี้

1. สร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมเหนือความคาดหมาย 
2. ทีมมาก่อนและเติบโตไปด้วยกันเสมอ
   
   โดยที่บริษัทฯ ยังคงปฎิบัติตามนโยบายฉบับเดิมในเรื่องของการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  
 
นโยบายสิ่งแวดล้อม
1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2. ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท
3. ควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัท
4. ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
6. ควบคุมประสิทธิผลการทำงานของผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างช่วง ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
7. สร้างจิตสำนึกและฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. นโยบายฉบับนี้จะได้รับการเผยแพร่แก่พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง และที่สาธารณชน
บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านวิทยาการอารักขาพืชมาเป็นเวลานาน โดยเป็นผู้จัดหาแหล่งสินค้าจากต่างประเทศ นำเข้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ดำเนินการผลิตสินค้าและควบคุมคุณภาพตลอดจน
ดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
 
        
 
ทางบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเนื่องเสมอมาในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณท์ และใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้ว่าเราได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จาก BUREAU VERITAS Certification ภายใต้สถาบันรับรองคุณภาพ UKAS ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรอง GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

นโยบายเรื่อง การดูแลผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship)

การดูแลผลิตภัณฑ์(Product Stewardship)
หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ใช้ จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ต่อผลความปลอดภัยและ กระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เริ่มการผลิต และตลอดระยะเวลาที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์

นโยบายด้าน Product Stewardship ของ บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด
ด้วยบริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด มุ่งเน้นในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และได้มาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ตลอดจนตระหนักถึง ความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นจรรยาบรรณที่อยู่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด บริษัท ลัดดา จำกัด จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับ การดูแลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Product Stewardship

 

แนวทางปฎิบัติในการดูแลผลิตภัณฑ์


เพื่อให้นโยบาย การดูแลผลิตภัณฑ์ ( Product Stewardship) ของ บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฎิบัติ เกี่ยวกับการดูแลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่อยู่ในตลาด ดังต่อไปนี้

แนวทางปฎิบัติในการดูแลผลิตภัณฑ์
 
     เพื่อให้นโยบาย การดูแลผลิตภัณฑ์ ( Product Stewardship) ของ บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฎิบัติ เกี่ยวกับการดูแลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่อยู่ในตลาด ดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบของบริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด ในเรื่องคุณภาพของสินค้า
บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด จะรับประกันสินค้าที่ผลิตและบรรจุ จากโรงงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
     1.1 สินค้าจะต้องมีสารออกฤทธิ์ตรงตามที่ระบุไว้บนฉลาก ตามที่ได้รับอนุมัติจากทางราชการในการขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
     1.2 ปริมาณสารออกฤทธิ์ จะต้องครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด (specifications) โดยกรมวิชาการเกษตรและ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
     1.3 คุณภาพของสูตรผสม (quality of formulations) และรูปลักษณ์ทางกายภาพ (Physical appearance) จะต้องได้ มาตรฐานทางอุตสาหกรรมสากล
     1.4 บริษัทฯ จะรับประกันสินค้า ตามคุณสมบัติดังกล่าวตาม ข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันผลิต หากสินค้านั้น ได้รับการเก็บรักษา ตามมาตรฐานการเก็บรักษา ที่แนะนำทั่วไป

2. การรับคืนสินค้า
     2.1 บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา ยินดีรับคืนสินค้า หรือเปลี่ยนให้ใหม่ หากพิสูจน์ได้ว่า สินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพ ภายใต้ เงื่อนไข ข้อที่ 1
     2.2 บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา ยินดีจะให้บริการ ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ ในกรณีที่ลูกค้า ต้องการตรวจสอบสินค้า ที่มีอายุการเก็บรักษา ใกล้กำหนด 2 ปี โดยไม่คิดมูลค่าการวิเคราะห์
     2.3 บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา ยินดีจะให้บริการ รับกำจัดทำลายสินค้าที่อายุการเก็บรักษา เกิน 2 ปี หากลูกค้า ต้องการกำจัด ทำลาย โดยไม่คิดมูลค่า แต่ขอให้ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่ต้องการกำจัดทำลาย จากร้านค้า มายังบริษัทฯ

   

อนึ่ง นโยบาย การดูแลผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship) นี้ ครอบคลุมเฉพาะเรื่องคุณภาพและการรับประกันคุณภาพของสินค้า เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ การซื้อขาย-ขาย สินค้า ตามปรกติทางธุรกิจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า