icplchannel - icpladda

69 จำนวนผู้เข้าชม

ICPLADDA OFFICIAL

ไอซีพีลัดดา ได้เริ่มต้นทำ ICPLadda Channel เพื่อนำความรู้และสร้างความเข้าใจในการใช้สารเคมีที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรและลูกค้าทุกๆท่าน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีมากขึ้น ไอซีพีลัดดา หวังเป้นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและลูกค้าทุกๆท่าน
ICPLadda : การผสมสารเคมีให้ถูกวิธี : By Mr.Mondayman EP1 (20/5/2019)
Text ICPLadda : การใช้สารกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว : By Mr.Mondayman EP2 (5/6/2019)
ICPLadda : มารู้จัก "หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด" (20/8/62)
มาตราการจำกัดการใช้ 3 สาร ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (20/8/2019)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •