โรคเมล็ดด่างในนาข้าว - ICPLADDA

โรคเมล็ดด่างในนาข้าว

3795 จำนวนผู้เข้าชม

โรคเมล็ดด่างในข้าว
โรคเมล็ดด่าง (Dirty Panicle Disease)
   โรคเมล็ดด่างเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อหลายชนิด เช่น เชื้อรา Curvularia lunata, Cercospora oryzae, Bipolaris oryzae ,Fusarium semitectum, Trichoconis padwickii, Sarocladium oryzae ซึ่งเป็นเชื้อราที่สามารถพบในแปลงปลูก เข้าทำลายข้าวระยะต่างๆ ตั้งแต่ระยะก่อนออกรวง จนกระทั่งถึงระยะติดเมล็ด  ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตข้าวโดยเฉพาะในด้านคุณภาพ เช่นข้าวที่นำไปจำหน่ายจะมีปัญหาเรื่องของความสะอาด นอกจากนี้ถ้านำข้าวเหล่านี้มาทำพันธุ์ก็จะทำให้เกิดปัญหาเมล็ดเน่าหรือกล้าข้าวเป็นโรคได้ เป็นต้น พบมากในพื้นที่นาชลประทาน ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
เมล็ดด่าง-02
การแพร่ระบาดของโรค 
   เชื้อราสามารถแพร่กระจายไปกับลมฝน หรือติดไปกับเมล็ด ซึ่งการระบาดจะสัมพันธ์กับโรคของต้นข้าวในระยะก่อนออกรวง เช่น โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบขีดสีน้ำตาล หรือโรคไหม้ เป็นต้น นอกจากนี้จะพบช่วงข้าวออกรวงในสภาพอากาศอุณหภูมิหนาวเย็น (ต่ำกว่า 20oC)  ทำให้รวงข้าวยืดออกไม่สุด เมื่อสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้ข้าวเป็นโรคเมล็ดด่าง 
ลักษณะต้นข้าวอาการโรคเมล็ดด่าง
ลักษณะอาการ
   ในระยะออกรวง พบแผลเป็นจุดสีน้ำตาลหรือดำที่เมล็ดบนรวงข้าว บางส่วนก็มีลายสีน้ำตาลดำ และบางพวกมีสีเทาปนชมพู ทั้งนี้เพราะมีเชื้อราหลายชนิดที่สามารถเข้าทำลายและทำให้เกิดอาการต่างกันไป การเข้าทำลายของเชื้อรามักจะเกิดในช่วงดอกข้าวเริ่มโผล่จากกาบหุ้มรวงจนถึงระยะเมล็ดข้าวเริ่มเป็นน้ำนม และอาการเมล็ดด่าง จะปรากฏเด่นชัดในระยะใกล้เก็บเกี่ยว
เมล็ดด่าง-04
การป้องกันกำจัด
– ควรเฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้ เช่น สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 พิษณุโลก 2 และข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1
– เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกควรคัดเลือกจากแปลงที่ไม่เป็นโรค
– คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาร์เบนดาซิม หรือแมนโคเซ็บในอัตรา 3 กรัม /เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม
– ในระยะที่ข้าวตั้งท้องใกล้ออกรวงเมื่อพบอาการใบจุดสีน้ำตาลที่ใบธง ใบขีดสีน้ำตาล หรือโรคกาบใบเน่า ถ้ามีฝนตกชุก ควรทำการพ่นสารป้องกันเชื้อราแต่ต้น เช่น โพรพิโคนาโซล โพรพิโคนาโซล + ไดฟีโนโคนาโซล หรือ โพรพิโคนาโซล+โพรคลอราซ ตามอัตราที่ระบุ เป็นต้น
อ้างอิง : http://www.ricethailand.go.th/Rkb/disease%20and%20insect/index.php-file=content.php&id=118.htm
””
  •  
  •  
  •  
  •  
  •